Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (МІТ)  є однією зі спеціальностей, за якими ведеться підготовка бакалаврів і магістрів на факультеті КІТАЕР ДВНЗ «ДонНТУ». Основною метою підготовки фахівців за цією спеціальністю є оволодіння теоретичними аспектами та практичними навичками щодо створення та дослідження інформаційно-вимірювальних систем різного рівня складності та сфери призначення.

Сучасні виробництва на сьогоденному етапі розвитку науки і техніки неможливо уявити без висококваліфікованих фахівців із метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, адже, на підприємствах будь-якого призначення та форми власності є постійна необхідність у отриманні інформації шляхом вимірювань, контролю та моніторингу. Динамічне впровадження модернових сенсорних, мікропроцесорних, комп’ютеризованих та інфокомунікаційних технологій у технологічні процеси є неможливим без висококваліфікованих фахівців-метрологів. Такі фахівці мають вміти синтезувати, проектувати, розробляти та досліджувати подібні інформаційно-вимірювальні системи.

Основними напрямками розвитку метрології та інформаційно-вимірювальної техніки на сьогоднішній день є:

 Аналогові й цифрові сенсорні технології;

– Сучасні методи й пристрої агрегації та обробки вимірювальної інформації;

– Математичні основи аналізу вимірювальної інформації;

– Системи автоматичного моніторингу та керування технологічними процесами;

– Комп’ютеризовані та інформаційно-вимірювальні системи;

– Комп’ютеризоване проектування інформаційно-вимірювальної техніки;

– Засоби віддаленого інтелектуального моніторингу за показниками технологічних процесів;

– Сучасні тенденції розвитку теоретичної, прикладної й законодавчої метрології;

– Сучасні тенденції розвитку кваліметрії, стандартизації й сертифікації.

Ставши студентом спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», Ви отримуєте компетенції та знання з:

– розробки сучасних інтелектуальних інформаційно-вимірювальних систем, а також їх модулів;

– обґрунтування технічного супроводу зі впровадження інформаційно-вимірювальних систем до виробництва;

– реалізації апаратно-програмного забезпечення інформаційно-вимірювальних систем із використанням сучасних сенсорних, мікропроцесорних, комп’ютеризованих та інфокомунікаційних технологій;

– принципів розрахунку метрологічних характеристик інформаційно-вимірювальних систем різного рівня складності;

– інженерного проектування та синтезу сучасних інформаційно-вимірювальних систем;

– первинного запуску та налаштування інформаційно-вимірювальних систем у виробничих умовах;

– способів та засобів аналогової й цифрової обробки сигналів;

– теоретичного апарату кваліметрії, стандартизації та сертифікації;

– загальних засад законодавчої метрології.

Перелік дисциплін професійної підготовки, що вивчаються студентами спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»:

– Метрологія та вимірювальна техніка;

– Комп’ютерно-інтегровані технології у вимірювальних системах;

– Основи стандартизації та сертифікації;

– Методи математичного моделювання вимірювальних систем;

– Методи комп’ютеризованого аналізу інформаційно-вимірювальних систем;

– Сучасні мікроконтролери в інформаційно-вимірювальних системах;

– Системи обміну вимірювальною інформації;

– Надійність інформаційно-вимірювальних систем;

– Нормативно-технічна документація в метрології;

– Оптичні вимірювання;

– Теорія побудови аналого-цифрових пристроїв;

– Електроніка;

– Комп’ютерні технології та програмування;

– Прикладні програми в інформаційно-вимірювальній техніці;

– Вимірювальні перетворювачі;

– Теорія автоматичного керування та ін.

Можливість працевлаштування:

– Державні установи метрологічної служби України та їх філії;

– Установи стандартизації й сертифікації різних форм приватної власності;

– Центри метрології та стандартизації;

– Науково-дослідні установи з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки України;

– Відділи метрології та КІПіА різних промислових підприємств;

– Заклади охорони здоров’я та екологічного моніторингу довкілля;

– Віддалені місця роботи зі залученням інноваційних фондів за участю іноземних організацій;

– Заклади, які спеціалізуються на питаннях із захисту прав споживачів і якості продукції.

По закінченню навчання випускники спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» мають можливість отримати диплом державного зразка за освітніми ступенями бакалавра та магістра з можливістю подальшого навчання в аспірантурі задля отримання відповідного наукового ступеня.

Випускники мають можливість займати наступні посади:

– керівників підприємств та їх структурних підрозділів на промислових підприємствах різної форми власності;

– інженерів зі стандартизації, сертифікації та метрології на промислових підприємствах різної форми власності;

– інженерів-розробників, інженерів-проектувальників та інженерів-дослідників у державних установах і центрах стандартизації, метрології та сертифікації;

– головних метрологів та провідних фахівців відділів метрології та КІПіА підприємств;

– наукових працівників структурних підрозділів НАН України та інших галузевих академій;

– науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України;

– провідних фахівців із інформаційно-вимірювальних технологій;

– спеціалістів з розробки програмного та апаратного забезпечення  комп’ютерних систем і мереж;

– фахівців служб щодо нагляду за якістю продукції й товарів;

– інженерів-метрологів у закладах охорони здоров’я та екологічного моніторингу довколишнього середовища.

Навчальний процес із підготовки фахівців за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» за циклом професійної підготовки ведеться провідними викладачами кафедри електронної техніки, які є визнаними науковцями в галузі комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем в Україні та закордоном, а також залученням провідних науково-педагогічних працівників зі споріднених кафедр університету.