Кафедра електронної техніки

Контакти кафедри

Викладачі

Наукові напрямки роботи співробітників кафедри

Найважливіші наукові та навчально-методичні матеріали

Монографії

Загальні відомості про кафедру

Кафедру електронної техніки (ЕТ) створено у березні 1993 р. на базі кафедр «Автоматики і телемеханіки» та «Автоматизованих систем управління» Донецького національного технічного університету.

Кафедра електронної техніки є випусковою для галузі знань:

– 0508 «Електроніка»;

– 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок»;

– 0510 «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології».

Кафедра є провідною при підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямами:

– 6.050802 «Електронні пристрої та системи»;

– 6.050901 «Радіотехніка»;

– 6.051003 «Приладобудування»;

Кафедра здійснює випуск:

Бакалаврів з присвоєнням кваліфікації:

– бакалавр з електронних пристроїв та систем (3114 Технічний фахівець у галузі електроніки та телекомунікацій);

– бакалавр з радіотехніки (3114 Технічний фахівець у галузі радіотехніки);

– бакалавр з приладобудування (3119 Технічний фахівець у галузі приладобудування);

Магістрів (спеціалістів) з присвоєнням кваліфікації:

– магістр з електронних систем 2144.1 Науковий співробітник з електроніки та телекомунікацій (2144.2 Інженер-електронік);

– магістр з радіоелектронних пристроїв, систем та комплексів 2144.1 Науковий співробітник з радіотехніки (2144.2 Інженер з радіотехніки);

– магістр з приладів та систем екологічного моніторингу 2149.1 Науковий співробітник у галузі приладів та систем екологічного моніторингу (2149.2 Інженер-конструктор (електроніка)).

Студенти кафедри отримують кваліфікаційну підготовку в області комп’ютерних інформаційних технологій, електронних пристроїв та систем, приладобудування, проектування та розробки мікропроцесорних систем збору, обробки і передачі інформації, а також створенню як промислових, так і непромислових вимірювальних приладів і систем.

На кафедрі діє аспірантура і докторантура за науковими спеціальностями 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» і 05.13.07 «Автоматизація процесів управління».

Завідувач кафедри – Зорі Анатолій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Академік української технологічної академії.

 

 

Контакти кафедри

Кафедра електронної техніки, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», пл. Шибанкова, 2, м. Красноармійськ, Донецької обл., Україна, 85300.

Завідувач кафедри: Зорі Анатолій Анатолійович; e-mail: Zori_AA@mail.ru.

Заступник завідувача кафедри: Вовна Олександр Володимирович; e-mail: Vovna_Alex@ukr.net.

 

 

11

Зорі Анатолій Анатолійович,

доктор технічних наук, професор,

Заслужений діяч науки і техніки України,

завідувач кафедри електронної техніки,

e-mail: Zori_AA@mail.ru

 

Зорі Анатолій Анатолійович народився 11 листопада 1941 року у м. Донецьк. У 1964 році закінчив Донецький політехнічний інститут (ДПІ) за спеціальністю автоматика та телемеханіка, отримав диплом з відзнакою та здобув кваліфікацію інженер-електрик. З 1965 по 1968 рік асистент, а з 1968 по 1969 рік старший викладач кафедри автоматики та телемеханіки ДПІ.

У 1969 році вступив до аспірантуру при кафедрі фізичної гідродинаміки Донецького державного університету, яку закінчив захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у Всесоюзному науково-дослідному інституті метрології ім. Д.І. Менделєєва (м. Санкт-Петербург).

З 1972 по 1974 рік працював на посаді старшого викладача кафедри технічних засобів систем управління Донецького державного університету, а з 1974 по 1979 рік на посаді доцента цієї ж кафедри.

У 1979 прийнятий на посаду доцента кафедри автоматизованих систем управляння (АСУ) ДПІ, а з 1981 року обраний деканом факультету автоматизованих систем управляння (АСУ) ДПІ. З 1986 по 1991 рік доцент кафедри АСУ ДПІ, а з 1991 по 1992 рік докторант, старший науковий співробітник цієї ж кафедри.

У 1992 році захистив докторську дисертацію на тему «Теория, методы и средства повышения точности информационно-измерительных систем вертикального зондирования океана» за спеціальністю 05.11.16 – інформаційно-вимірювальні системи.

З 1993 року професор кафедри АСУ, а з 1993 році завідувач новоствореної кафедри промислової електроніки, яка у подальшому була перейменована у кафедру електронної техніки Донецького національного технічного університету. У 1994 році присвоєно вчене звання професора по кафедрі промислової електроніки.

Навчальні курси. Проф. Зорі А.А керує науково-дослідною роботою студентів, переддипломними практиками, курсовим та дипломним проектуванням бакалаврів, спеціалістів, кваліфікаційними роботами магістрів, дисертаційними роботами аспірантів і докторантів. Викладає основні навчальні курси: «Пристрої аналогової електроніки», «Пристрої імпульсної електроніки», «Аналогова схемотехніка», «Інформаційно-вимірювальні системи та комплекси».

Виробничі досягнення. Під його керівництвом у ДПІ (ДонНТУ) з 1984 р. створена наукова школа з питань розробки та досліджень методів і засобів для вимірювання гідрофізичних та екологічних параметрів водних середовищ і створення на їх базі ефективних інформаційно-вимірювальних систем (ІВС). Теоретичний напрям наукових досліджень – розробка нових принципів, методів і засобів підвищення точності вимірювань.

За найважливішими науково-дослідними роботами, які виконувалися за спеціальними постановами Уряду та планом Міносвіти України під керівництвом і при безпосередній участі проф. Зорі А.А. створена, випробувана і впроваджена низка автоматизованих зондуючих ІВС типів «Метеор», «Дельфін», «Кондор», «Аргос», які впровадженні та використовуються в Україні та Росії. Починаючи з 90-х років по теперішній час при виконанні НДР співробітниками наукової школи під керівництвом проф. Зорі А.А. розроблені та реалізовані нові принципи, методи і засоби підвищення точності вимірювань параметрів водних середовищ. У виконаних роботах досягнуті суттєві, як технічні, так і економічні ефекти.

Комплекс «Дельфін» демонструвався у 1988 р. на Лейпцизькому ярмарку і нагороджений Золотою медаллю і дипломом. Комплекси «Кондор», «Аргос» демонструвалися на багатьох закордонних виставках, остання з котрих – Всесвітня виставка «Експо-2000» у Гановері.

У пріоритетний тематичний напрям ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» згідно з наказом МОНУ від 07.06.2011р. № 535 п.3.2.1. «Нові інформаційні технології на основі вимірювань електричних, магнітних і оптичних сигналів та їх просторово-частотний аналіз. Інформаційно-вимірювальні технології» призначено керівником цього наукового напрямку д.т.н., проф. Зорі А.А. З 2006 р. почали розвиватися наукові дослідження по теорії і практиці побудови комп’ютеризованих вимірювальних систем контролю концентрації газів і пилу в рудничній атмосфері, які є актуальними і важливими для вугільної промисловості України.

Зорі А.А. є членом науково – експертної ради секції «Приладобудування» Міністерства освіти і науки України, був директором Донбаської філії головного НДІ метрології і сертифікації цього ж міністерства. Він також обраний академіком і віце-головою Донбаського відділення Української технологічної академії та членом-кореспондентом Петровської академії наук та мистецтв (м. Санкт-Петербург, Росія) по відділенню технічних та природничих наук.

Професором Зорі А.А. відкриті та діють на кафедрі аспірантура і докторантура, під його керівництвом захищені 13 кандидатських і 3 докторських дисертації. За його активною участю у ДонНТУ створена спеціалізована вчена рада щодо захисту докторських дисертацій Д.11.052.03, він є першим заступником Голови ради. Працював членом експертної ради ВАК України з електроніки, радіотехніки та телекомунікацій. Наукові дослідження і технічні рішення проф. Зорі А.А. успішно використовує у навчальній роботі. За його ініціативою відкриті нові напрями підготовки «Електроніка» і «Приладобудування», які є важливими для регіону. Він був членом навчально-методичної ради МОНУ з «Електроніки».

На основі отриманих наукових результатів проф. Зорі А.А. опублікував 360 праць, серед яких 42 книги, 60 авторських свідоцтв і патентів України (21 з них впроваджені). За актуальність та новизна наукових розробок Зорі А.А. нагороджений низкою медалей (Велика пам’ятна, Срібні, Бронзові) і знаками «Винахідник СРСР», Держстандарту України «За заслуги в галузі стандартизації, метрології, сертифікації і акредитації». У 2001 році проф. Зорі А.А. включений до Британського збірника Міжнародного біографічного центру Кембриджа «Видатні особи XXІ  сторіччя» (Кембрідж, 2001) і нагороджений почесним Дипломом та іменною Срібною медаллю. За значний вклад у розвиток науки і техніки України наказом Президента України Л. Кучми  від. 15.05.2003 № 405 проф. Зорі А.А. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», а у 2011 році нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Сфера професійних інтересів. Розробка і створення інформаційно-вимірювальних комплексів для гідрофізичних і екологічних досліджень, іншим напрямом наукової діяльності є підвищення ефективності оптоелектронних інформаційно-вимірювальних систем концентрації метану та пилу в умовах промислових підприємств.

 

 

2Вовна Олександр Володимирович,

кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри електронної техніки,

e-mail: Vovna_Alex@ukr.net;

 

Вовна Олександр Володимирович народився 05 серпня 1979 року у селі Павлівка Мар’їнського району Донецької області.

У 1998 році закінчив Донецький технікум промислової автоматики за спеціальністю технічне обслуговування і ремонт електронно-обчислювальної техніки, отримав диплом молодшого спеціаліста з відзнакою та здобув кваліфікацію техніка-електроніка.

У 1998 році вступив до Донецького національного технічного університету на факультет комп’ютерних інформаційних технологій та автоматики, спеціальність електронні системи. У 2002 році отримав диплом бакалавра з відзнакою та здобув кваліфікацію бакалавра електроніки.

У 2002 – 2004 рр. навчався у магістратурі ДонНТУ. У січні 2004 року успішно захистив магістерську роботу на тему «Обґрунтування структури каналу вимірювання концентрації оксиду вуглецю інфрачервоного газоаналізатору засобами імітаційного моделювання» та отримав диплом магістра електронних систем з відзнакою.

З 2004 року асистент кафедри електронної техніки ДонНТУ.

З 2005 року навчався у аспірантурі ДонНТУ без відриву від виробництва.

У 2009 році захистив кандидатську дисертації на тему «Комп’ютеризована інформаційно-вимірювальна система контролю концентрації метану у вугільних шахтах» та отримав диплом кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

З 2010 року доцент кафедри електронної техніки ДВНЗ «ДонНТУ».

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри електронної техніки.

З 2013 р. навчання у докторантурі ДВНЗ «ДонНТУ» з відривом від виробництва за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

У 2015 році захистив докторську дисертацію на тему «Методи і засоби побудови комп’ютеризованих оптоелектронних вимірювальних систем концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт» за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

З 2016 р. доцент кафедри електронної техніки ДВНЗ «ДонНТУ».

Навчальні курси: Керує науково-дослідною роботою студентів, переддипломними практиками, курсовим та дипломним проектуванням
бакалаврів, спеціалістів, кваліфікаційними роботами магістрів, дисертаційними роботами аспірантів. Викладає основні навчальні курси: «Твердотіла електроніка»; «Пристрої аналогової електроніки»; «Пристрої імпульсної електроніки»; «Пристрої цифрової електроніки»; «Комп’ютерна електроніка»; «Основи схемотехніки»; «Теорія поля»; «Електронні системи»; «Оптоелектронні та акустичні пристрої та системи».

Виробничі досягнення. Автор 2 монографій (у співавторстві), 6 підручників і навчальних посібників з грифом МОН України, 83 наукових статей, 27 патентів України на винаходи і користі моделі.

Удостоєний у 2004 році подяки міського голови м. Донецька за активну участь у суспільному житті міста Донецька, відмінні показники у навчанні та науковій діяльності. Має почесну грамоту у науковій та новаторській діяльності та у зв’язку із Днем винахідника та раціоналізатора (П-6 від 18.08.2010 р.) від Донецької обласної ради профспілок. Лауреат обласного конкурсу «Кращій молодий вчений», 2011 рік, який проводився Донецькою обладміністрацією.

Сфера професійних інтересів. Розробка комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних системи концентрації газових компонент і пилу для умов підвищеної вибухонебезпеки промислових підприємств; розробка методів та засобів підвищення точності, швидкодії та метрологічної надійності газоаналітичних засобів вимірювання.


3Сенько Віктор Федорович

кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри електронної техніки,

e-mail: senko.victor@gmail.com

 

Сенько Віктор Федорович народився 01 червня 1942року у місті Дебальцево Донецької області.

У 1959 році вступив до Донецького політехнічного інституту на електротехнічний факультет, спеціальність автоматика та телемеханіка. У 1964 році отримав диплом інженера з відзнакою та здобув кваліфікацію інженера-електрика.

З 1965 по 1966 рр. асистент кафедри теоретичних основ електротехніки ДПІ.

З 1966 по 1972 рр. – асистент, а потім старший викладач кафедри автоматики та телемеханіки ДПІ.

З 1972 р. в зв’язку з організацією кафедри автоматизованих систем керування – старший викладач цієї кафедри.

У 1985 – 1986 рр. пройшов навчання у річній аспірантурі без відриву від виробництва.

У 1987 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Искробезопасность электрической цепи головного аккумуляторного светильника и способы ее обеспечения» та отримав диплом кандидата технічних наук зі спеціальності охорона праці в гірничій промисловості.

З 1988 року доцент кафедри автоматизовані системи керування, у 1989 році присвоєне вчене звання доцента кафедри автоматизованих систем керування.

З 1992 року доцент кафедри електронної техніки ДонНТУ.

Навчальні курси: керує науково-дослідною роботою студентів, курсовим та дипломним проектуванням бакалаврів, спеціалістів, кваліфікаційними роботами магістрів, викладає основні навчальні курси: «Теорія електричних кіл», «Електротехніка та електроніка», «Енергетична електроніка», «Автономні перетворювачі» та «Електроживлення систем зв’язку».

Виробничі досягнення: Автор 2 навчальних посібників з грифом МОН України, 32 наукових статей, 11 авторських свідоцтв СРСР. Удостоєний у 2008 році звання відмінника освіти України.

 

 

 

 

4Тарасюк Вікторія Павлівна,

кандидат технічних наук, доцент,

декан факультету КІТАЕР,

e-mail: vita_post@mail.ru

 

Тарасюк Вікторія Павлівна народилася 04 квітня 1973 року в м. Донецьк.

У 1995 р. закінчила Донецький державний технічний університет за фахом автоматизовані системи управління.

З 1995 р. по 1999 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі електронної техніки.

З 1999 р. по 2005 р. асистент кафедри електронної техніки.

У 2005 р. захистила кандидатську дисертації на тему: «Автоматизована система управління технологічним процесом приготування пралінових мас на основі експертних оцінок» та отримала диплом кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.05 – автоматизація технологічних процесів.

З 2005 р. доцент кафедри електронної техніки.

З 2014 р. доцент кафедри електронної техніки, декан факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації, електроінженерії та радіоелектроніки.

Навчальні курси. Керує науково-дослідною роботою студентів, переддипломними практиками, курсовим та дипломним проектуванням
бакалаврів, спеціалістів, кваліфікаційними роботами магістрів, дисертаційними роботами аспірантів. Викладає основні навчальні курси: «Комп’ютерна техніка та програмування», «Інформатика», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Моделювання в електроніці», «Методи та моделі динамічних систем», «Надійність засобів електронної техніки», «Цифрові автомати», «Системи управління базами даних».

Виробничі досягнення. Автор 2 навчальних посібників з грифом МОН України, 80 наукових публікацій і 25 навчально-методичних робіт.

Сфера професійних інтересів: програмування та моделювання інформаційно-вимірювальних систем, мікропроцесорні системи управління технологічними процесами, застосування засобів штучного інтелекту у вимірюваннях.

 

5Штепа Олександр Анатолійович

кандидат техн. наук, доцент,

доцент кафедри електронної техніки,

e-mail:O.A.Shtepa@gmail.com

 

Штепа Олександр Анатолійович народився 6 лютого 1979 року в м. Димитров Донецької області.

У 2001 р. закінчив Донецький державний технічний університет за спеціальністю електронні системи, отримав диплом з відзнакою та присвоєння кваліфікації магістра електронної систем

З 2001 р. по 2005 р. навчався в аспірантурі на кафедрі електронної техніки.

З 2005 р. по 2014 р. асистент кафедри електронної техніки.

У 2013 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидат технічних наук на тему «Комп’ютеризована інформаційно-вимірювальна система електрофізіологічних сигналів» за спеціальністю 05.13.05 – комп`ютерні системи та компоненти і отримав науковий ступінь кандидата технічних наук.

З 2014 р. доцент кафедри електронної техніки.

З 2015 р. вчений секретар Вченої ради факультету КІТАЕР.

Навчальні курси. Керує дипломним проектуванням, читає дисципліни: «Фізичні основи електроніки», «Мікропроцесорна техніка», «Проектування електронних засобів і систем», «Сучасні мікроконтролери», «Системотехнічні методи та засоби відображення інформації» та ін.

Наукові досягнення: Автор 42 публікацій, з них 36 наукового характеру, в тому числі 17 у спеціалізованих фахових наукових виданнях та 4 монографії, а також 6 публікацій навчально-методичного характеру за останній рік.

Сфера професійних інтересів: комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи, мікропроцесорна техніка, цифрова обробка сигналів.

 

6Ахмедов Рамін Нізамійович

магістр,

асистент кафедри електронної техніки,

e-mail: akhmedov_ramin@ukr.net

 

Ахмедов Рамін Нізамійович народився 19 листопада 1992 року у місті Донецьк.

У 2009 році вступив до Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» на факультет комп’ютерних інформаційних технологій та автоматики. У 2013 році отримав диплом бакалавра з відзнакою та здобув кваліфікацію бакалавра з електронних пристроїв та систем.

У 2013-2015 рр. навчався у магістратурі ДВНЗ «ДонНТУ». У січні 2015 року успішно захистив магістерську роботу на тему «Обґрунтування структурної схеми електронної системи захисту від електроураження в системі живлення двошвидкісного асинхронного двигуна» та отримав диплом магістра електронних систем з відзнакою.

З 2015 року асистент кафедри електронної техніки ДВНЗ «ДонНТУ».

У 2015 році аспірант кафедри електронної техніки ДВНЗ «ДонНТУ».

Навчальні курси: Проводить лабораторні та практичні заняття з основних навчальних курсів: «Інформатика», «Обчислювальна техніка та програмування», «Пристрої аналогової електроніки», «Пристрої цифрової електроніки», «Мікропроцесорна техніка», «Вступ до фаху та комп’ютерні технології», «Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації».

Виробничі досягнення. Автор 7 наукових статей.

Сфера професійних інтересів. Розробка комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем концентрації газових компонент і пилу; мікропроцесорна та обчислювальна техніка.

 

 

7Лактіонов Іван Сергійович

магістр,

асистент кафедри електронної техніки,

e-mail: aspdonntu12@ukr.net

Лактіонов Іван Сергійович, народився 03 грудня 1988 року в місті Сніжне Донецької області.

У 2012 році закінчив ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» та отримав кваліфікацію магістра з електронних систем. Тема магістерської роботи: «Обґрунтування структури та дослідження електронної системи виявлення пожежо- та вибухонебезпечної ситуації в умовах промислових підприємств».

З 2012 по 2015 року навчався в аспірантурі ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

У 2015 року захистив у спеціалізованій Вченій раді
Д 11.052.03 дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти на тему: «Комп’ютеризована інформаційно-вимірювальна система фізичних параметрів ґрунтів промислових теплиць з компенсацією дестабілізуючих впливів».

З 2015 року – асистент кафедри електронної техніки ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».

Навчальні курси: «Методи аналізу і розрахунку електронних схем», «Мікропроцесорна техніка», «Комп’ютерна електроніка», «Основи метрології», «Оптоелектронні та акустичні пристрої і системи», «Моделювання в електроніці», «Фізичні основи електроніки», «Проектування та програмування мікропроцесорних систем» та інші.

Виробничі та наукові досягнення: автор 18 наукових робіт, із яких 8 статей у наукових фахових виданнях МОН України, які включено до наукометричних баз Copernicus і РІНЦ; 1 публікація у фаховому закордонному виданні, що включена до наукометричних баз даних ВІНІТІ, Ulrich’s Periodicals Directory і РІНЦ; 9 тез доповідей на наукових та науково-практичних конференціях. Статистика цитування наукових робіт – 4; h-індекс – 1.

Наукові та професійні інтереси: прогресивні технології з підвищення ефективності комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем фізико-хімічних показників багатокомпонентних середовищ.

 

Наукові напрямки роботи співробітників кафедри

 

Розробка електронних приладів, засобів та інформаційно-вимірювальних систем на кафедрі здійснюється з 1980 р. З 2006 року у відповідності до «Програм наукових досліджень і розробок Міністерства освіти і науки України за пріоритетними напрямками науки і техніки»: «Інформаційні і телекомунікаційні технології», згідно з Законом України від 12.10.2010 р. № 2519 – 17 та «Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних і комунікаційних технологій», згідно з постановою Кабінету міністрів України від 07.09.2011 р. №942 на кафедрі створено науковий напрямок у галузі розробки сенсорів вимірювальних каналів, підвищення точності та швидкодії комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем для наукових досліджень та екологічного моніторингу. Робота виконується у рамках таких держбюджетних робіт ДВНЗ «ДонНТУ», що фінансувалися МОН України, приватними компаніями України:

 1. «Розробка швидкодіючих методів і засобів виміру концентрації метану у рудничній атмосфері вугільної шахти» (Д–15–06), № 0106U001267.
 2. «Розроблення швидкодіючого вимірювача концентрації метану для системи газового захисту вугільних шахт» (Д–14–07 за договором № ДЗ/364–2007), № 0107U007159.
 3. «Підвищення ефективності мікропроцесорної інформаційно-вимірювальної системи контролю концентрації метану для системи газового захисту вугільних шахт» (Д–16–09), № 0108U010586.
 4. «Розроблення методів та засобів підвищення метрологічної надійності газоаналітичних вимірювачів в умовах підвищеної вибухонебезпечності промислових підприємств» (Д–5–11), № 0111U004016.
 5. «Розробка методів та засобів оперативного контролю
  запилення рудничної атмосфери для системи аерогазового захисту вугільних шахт» (Д–3–13), № 0112U005894.
 6. «Розробка та дослідження експериментального зразка оптичного вимірювача концентрації метану для вугільних шахт» (Д–15–06), №0115U002655.
 7. Госпдоговірної роботи «Розробка вимірювача із застосуванням інфрачервоного оптико-абсорбційного методу контролю концентрації метану в рудничній атмосфері вугільних шахт», 10 – 294 за договором № 752 (10 – 294).

У рамках цього напрямку:

– підготовлена та захищена у 2009 році кандидатська дисертація на тему «Комп’ютеризована інформаційно-вимірювальна система контролю концентрації метану у вугільних шахтах» (асистент Вовна О.В.);

– підготовлена та захищена у 2014 р. кандидатська дисертація на тему «Мікропроцесорна інформаційно-вимірювальна система контролю концентрації пилу для аерогазового захисту вугільних шахт» (аспірант Соломічев Р.І.);

– підготовлена та захищена у 2015 р. докторська дисертація на тему «Методи і засоби побудови комп’ютеризованих оптоелектронних вимірювальних систем концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері» (доцент Вовна О.В.);

Співробітники кафедри (Вовна О.В., Тарасюк В.П.) беруть участь у міжнародній освітній програмі TEMPUS № 544010-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES «Тренінги в технології автоматизації для України», в рамках якої ДонНТУ отримав сучасне промислове обладнання для автоматизації технологічних процесів.

7575

Найважливіші наукові та навчально-методичні матеріали

співробітників кафедри

 

Підручники та навчальні посібники:

   1. Переверзєв, А.В. Моделювання в електроніці: підручник / А.В. Переверзєв, В.І. Бойко, А.А. Зорі, В.П. Тарасюк, О.В. Вовна, В.В. Багрій – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2010. – 352 с. (ISBN 978-966-377-088-8 Гриф МОНУ № 14/18.2-638 від 25.03.2005 р.).
   2. Зорі, А.А. Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої [Електронний ресурс]: електронний підручник /А.А. Зорі, В.П. Тарасюк, О.М. Стародубцева, О.В. Вовна; ДонНТУ. – Донецьк, 2008. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Режим доступу: http://fkita.donntu.edu.ua/et/book/obobshen/index.html. – Загл. з екрану. (Гриф МОНУ № 14/18-Г-1656 від 7.07.2008 р).
   3. Бойко, В.І. Методи аналізу і розрахунку електронних схем: підручник / В.І. Бойко, О.В. Вовна, А.А. Зорі, В.Д. Коренєв – 3-е вид., доповн. і переробл. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2011. – 326 с. (ISBN 978-966-377-128-1 Гриф МОНмолодьспорту України № 1/11-4633 від 7.06.2011 р.).
   4. Сенько, В.Ф. Енергетична електроніка: навчальний посібник / В.Ф. Сенько, О.В. Вовна, А.А. Зорі. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. – 228 с. (ISBN 978-966-377-145-8 Гриф МОНмолодьспорту України № 1/11-15244 від 01.10.2012 р.).

 

  1. Бойко В.І. Прилади і системи екологічного моніторингу (вступ до фаху): навчальний посібник / В.І. Бойко, О.В. Вовна, А.А. Зорі., В.А. Порєв. – 3-е вид., доповн. і переробл. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. – 292 с. (ISBN 978-966-2762-19-8 Гриф МОН України № 1/11-3770 від 06.05.2010 р.).

 

 

 

 1. Сенько,В.Ф. Енергетична електроніка: навчальний посібник / В.Ф. Сенько, О.В. Вовна, А.А. Зорі. – 2-е вид., доповн. і переробл. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2014. – 312 с. (ISBN 978-966-377-189-2 Гриф МОНмолодьспорту України № 1/11-15244 від 01.10.2012 р.).

 

Монографії:

 1. 1. Методы и средства аналитического измерения концентрации газовых компонент и пыли в рудничной атмосфере угольных шахт / А.В. Вовна та ін. – Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2012. – 260 с.
 2. Кузнецов, Д.Н. Измерительные микропроцессорные системы скорости и температуры потоков газа и жидкости: монография / Д.Н. Кузнецов, А.А. Зори, А.Е. Кочин; под общ. ред. А.А. Зори. – Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2012. – 226 с.
 3. 3. Вовна,А. Методы и средства измерения концентрации газовых компонент / А. Вовна, А. Зори, М. Хламов. – Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2012. – 244 с. – Режим доступа: https://www.lap-publishing.com/catalog/. – ISBN-13: 978-3-8484-2767-3.
 4. Кузнецов,Д. Измерительные системы скорости и температуры: [монография]  / Д. Кузнецов, А. Зори, А. Кочин. – Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2012. – 212 с. – Режим доступа: https://www.lap-publishing.com/catalog/. ISBN-13: 978-3-659-22523-9.
 5. Башков, Е.А. Методы и средства идентификации источников радиоизлучения / Е.А. Башков, А.Г. Воронцов, Н.М. Гришко и [др.]; под ред. проф. А.А. Зори. – Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2010. – 345 с.
 6. Зори, А.А. Информационно-измерительные системы. Применение интеллектуальных модулей, методов и средств повышения точности физических измерений / А.А. Зори, В.Д. Коренев, С.И. Клевцов, О.Н. Пьявченко, М.Г. Хламов. – Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2011. – 198 с.